แผนการเรียนสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (ปวส.)

 แผนการเรียนประจำปีการศึกษา  2555

แผนการเรียนสาขางานการบัญชี  (ปวส.)

ภาคเรียนที่ 1/2555

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

3000-1101

ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ

3(3)

3000-1201

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1

2(3)

3000-1301

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

1(1)

3000-1601

ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ

1(1)

3000-1228

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

1(2)

3200-1002

กฎหมายธุรกิจ

3(3)

3205-2101

การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์

3(3)

3000-2001

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 5

-(2)

3200-0002

บัญชีเบื้องต้น 1

3(4)

3200-0001

ธุรกิจทั่วไป

2(2)

3200-0005

การใช้เครื่องใช้สำนักงาน

3(5)

 

รวมหน่วยกิต

22(29)

ภาคเรียนที่ 2/2555

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

3000-1202

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

2(3)

3000-1306

เศรษฐกิจพอเพียง

2(2)

3000-1603

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ

2(2)

3000-1423

วิทยาศาสตร์ 4

3(4)

3200-1003

หลักการจัดการ

3(3)

3205-2003

การเงินธุรกิจ

3(4)

3205-2004

การวิเคราะห์รายงานการเงิน

3(4)

3000-2002

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 6

-(2)

3200-0003

บัญชีเบื้องต้น 2

3(4)

3200-0004

การขายเบื้องต้น

3(3)

 

รวมหน่วยกิต

24(31)

ภาคเรียนที่ 3/2556

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

3000 – 0201

โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ

3(4)

3205 – 2006

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการเงิน

3(4)

3205 – 2007

สัมมนาการเงินการธนาคาร

3(4)

3205 – 2104

การเงินเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

3(3)

3000 – 7001

การฝึกงาน

4(*)

3000 – 2007

กิจกรรมในสถานประกอบการ

-(2)

 

รวมหน่วยกิต

16(17)

ภาคเรียนที่ 4/2556

รหัสวิชา

รายวิชา

นก.(ชม.)

3000 – 1235

ภาษาอังกฤษสมัครงาน

1(2)

3000 – 0101

การพัฒนาด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

3(3)

3200 – 1010

กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม

3(3)

3200 – 1006

การบัญชีการเงิน

3(4)

3200 – 1009

การภาษีอากร

3(3)

3205 – 6001

โครงการ

4(6)

3000 - 2003

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ

-(2)

 

รวมหน่วยกิต

14(20)

создать сайт

เข้าสู่ระบบ